Skal vi nå klimamålene må flere velge å gå, sykle og reise kollektivt i hverdagen. Det er fylkeskommunen som har ansvar for kollektivtransport og for utbygging av gang- og sykkelveier på en rekke strekninger, og som jobber med å gjøre dette attraktivt for våre innbyggere. 

 

Visste du at?

Fylkeskommunen har ansvar for for det meste av samferdsel i fylket – blant annet er det fylkeskommunen som har ansvar for kollektivtilbudet der du bor. I 2018 var det 16 millioner reiser på de fylkeskommunale bussrutene i regionen. Hyppigere avganger, kortere reisetid og felles billettsystem for buss, tog og ferge skal gjøre det lettere og mer attraktivt å reise kollektivt. Også de som bor i mindre tettbygde områder skal ha et tilstrekkelig servicetilbud for de som ikke har tilgang til bil.

Vestfold og Telemark har en høy andel bilreiser, og det er utfordrende å endre reisevaner og ta i bruk restriktive virkemidler. Det er store forventninger til utvikling av transportsystemet, men regionen har begrenset økonomisk handlingsrom. Vestfold og Telemark blir nå en tyngre aktør i dialog med staten, og har både virkemidler og en sentral rolle i å koordinere innsatsen til de offentlige aktørene. Byvekstavtaler, bypakker og bygdepakker gir muligheter for mer bærekraftig transportutvikling i regionen.

Vestfold og Telemark fylkeskommune har også ansvar for 3000 kilometer fylkesvei. Per i dag er det betydelig etterslep på vedlikehold av fylkesveiene i regionen. Det er viktig for trafikksikkerheten at veistandarden blir opprettholdt. Fra 2020 overtar fylkeskommunen  ansvaret for utbygging, drift og vedlikehold og forvaltning av fylkesvegnettet som Statens vegvesen har hatt til nå.

Ferger, skoleskyss og trafikksikkerhet er også fylkeskommunens ansvar. I tillegg har fylkeskommunen ansvar for arealplanlegging og for samordning mot sentrale og lokale myndigheter.

Lær mer om den nye fylkeskommunen i «Ditt og mitt Vestfold og Telemark»:

 • Person- og godstrafikken påvirker miljø og klimagassutslipp
 • Legge til rette for en attraktiv kollektivtransport
 • Flere skal velge å sykle og gå i hverdagen
 • Holdninger påvirker reisevanene
 • Viktig sammenheng mellom transport og arealbruk
 • Ønsker flere bypakker, byvekstavtaler og bygdepakker
 • Stort etterslep for fylkesvegene
 • Utvikling av statlige veger i den nye regionen
 • Utvikling av Vestfoldbanen og togtilbudet
 • Flytrafikk
 • Utvikling av godstransport og havner

Husk å stemme ved fylkestingsvalget!