Organiserer kollektivtrafikken som egen enhet i fylkeskommunen

Fellesnemnda stemmer over organiseringen av kollektivtransporten i det nye fylket.

Skal kollektivtrafikken organiseres i et aksjeselskap, eller skal det være en egen enhet i den nye fylkeskommunen. Det var et av spørsmålene fellesnemnda måtte ta stilling til i møtet i fellesnemnda.

27.02.2019

Her finner du opptak av hele møtet:

Det er i dag ulik organisering i Vestfold og Telemark, hvor Vestfold kollektivtrafikk AS har ansvaret for kollektivtrafikk i Vestfold, mens Telemark fylkeskommune har organisert kollektivtrafikken internt i egen organisasjon.

Prosjektleder hadde innstilt på at Vestfold kollektivtrafikk AS skulle styrkes og organisere kollektivtrafikken i det nye fylket. Det er det samme som flertallet i komiteen som har sett på organisering av kollektivtrafikken hadde foreslått.

Det var likevel et forslag fra Arbeiderpartiet, SV og Krf om å organisere kollektivtrafikken som egen enhet i fylkeskommune som ble vedtatt med 19 mot 15 stemmer.

Under debatten kom det også forslag fra Edvard Mæland, Høyre, om at saken burde utsettes slik at den kunne behandles av fylkestinget i det nye fylket. Han mente at det burde være konsensus i en så viktig sak og at det var uheldig at fellesnemnda gjør et vedtak som blir overlevert et nytt fylkesting hvor det stilles spørsmål om vedtaket. Dette forslaget falt med 19 mot 15 stemmer.

Ditt og mitt Vestfold og Telemark

Fellesnemnda diskuterte også kunnskapsgrunnlaget og plan for en regional planstrategiprosess. Vestfold og Telemark fylkeskommuner har utarbeidet dette kunnskapsbildet som en viktig fortelling om innbyggerne og forutsetningene for samfunnsutviklingen i regionen de neste årene.

Kunnskapsbildet skal utvikles videre med innspill fra kommuner, næringsliv og andre viktige samarbeidsaktører våren 2019. Det skal ligge til grunn for arbeidet med «Regional planstrategi 2020–2024» som det nye fylkestinget i Vestfold og Telemark skal vedta i 2020. Planstrategien skal blant annet avklare hvilke regionale planer som skal utarbeides i Vestfold og Telemark de neste fire årene.

Kunnskapsgrunnlaget finner du her.

Høringssvar nytt inntektssystem

Forslaget til nytt inntektssystem for fylkeskommunene har vekket stor bekymring blant politikerne i fellesnemnda. Forslaget vil, hvis det blir vedtatt, i betydelig grad redusere mulighetene for Nye Vestfold og Telemark fylkeskommune til å ta den aktive samfunnsutviklerrollen som forutsettes i regionreformen.

I sitt høringssvar til Kommunal- og moderniseringsdepartementet ber fellesnemnda om at en eventuell omlegging av inntektssystemet ikke blir gjennomført før regionreformen er gjennomført. Det vil gjøre det mulig å se endringene i inntektssystemet i lys av de konsekvenser regionreformen og overføring av nye oppgaver vil få for de nye fylkene.

Alle sakspapirene til møtet finner du her: http://opengov.cloudapp.net/Meetings/fellesnemndvtfylke/Meetings/Details/200956?agendaItemId=200423