Bølger brytes i havet

Om det nye fylket

Fra 2020 blir Vestfold og Telemark fylkeskommune slått sammen til én region med mer enn 425 000 innbyggere fordelt på 23 kommuner.  Den nye fylkeskommunen vil blant annet bestå av 15 byer, flere enn 45 000 bedrifter, 16 300 elever, 3500 lærlinger, 1019 kilometer kystlinje, 715 kvadratkilometer jordbruksareal og 312 kulturhistoriske bygninger. Det nye navnet blir Vestfold og Telemark fylkeskommune. Hovedsete for det nye fylket blir i Skien.

Organisasjonskart for Vestfold og Telemark fylkeskommune

 

Et nytt, større og mer slagkraftig fylke

Vestfold og Telemark fylkeskommune kommer til å bli en av regionens største og viktigste arbeidsplasser med over 4000 ansatte. Vi er organisert i 8 sektorer og 2 utviklingsenheter på regionale møteplasser i Skien, Tønsberg, Notodden og Vinje. I tillegg får vi ansvaret for 21 videregående skoler med over 14 000 elever og 28 tannklinikker som i 2018 behandlet over 82 000 pasienter.

De ansatte er et av våre viktigste fortrinn og vår viktigste ressurs. Det er interessant, utfordrende og lærerikt å være ansatt i Vestfold og Telemark fylkeskommune. Vi jobber hver dag for å oppfylle det firedelte samfunnsoppdraget vi har som fylkeskommune. Det er som demokratisk arena, tjenesteyter, myndighetsutøver og samfunnsutvikler. Med regionreformen er det også en særlig forventning fra regjeringen og Stortinget at fylkeskommunene også inntar en sterkere samfunnsutviklerrolle.

Den nye fylkeskommunen skal være de som kjenner regionen vår best. Vi skal ha spisskompetanse på, og kunnskap om Vestfold og Telemark. Det er en rekke felles utfordringer og muligheter i regionen vår, blant annet når det gjelder næringsutvikling og samferdsel. Dette er krever regional samordning som enkeltaktører vanskelig kan få til hver for seg. Gjennom partnerskap og samarbeid skal fylkeskommunen peke ut strategi, mobilisere ulike aktører og samordne interesser.

Derfor har Vestfold og Telemark fylkeskommune har valgt seg ut noen prioriterte satsingsområder. Det er «verdiskaping gjennom grønn omstilling» og «samhandling for å løse komplekse samfunnsutfordringer». Disse skal være rettesnorer i arbeidet vårt.

FNs bærekraftsmål skal ligge til grunn for arbeidet i Vestfold og Telemark fylkeskommune.  De gir anledning til å utøve lokal og regional politikk med internasjonal relevans, og gir oss et felles målbilde og anledning til å bygge ny praksis i en fremtidsrettet region.

Fylkeskommunen er en politisk styrt organisasjon og hvert fjerde år er det fylkestingsvalg. Det er tilsammen 61 medlemmer i fylkestinget i Vestfold og Telemark fylkeskommune, et fylkesutvalg med 13 medlemmer og fem hovedutvalg med 11 medlemmer i hvert utvalg .