Fellesnemnda 21. mars 2018

Saker til behandling

  • 1/18Valg av leder og nestleder
  • 2/18Oppnevning av temakomiteer - fellesnemnda
  • 3/18Partssammensatt utvalg
  • 4/18Tilsettingsutvalg
  • 5/18Strategidokument - prosess
  • 6/18Økt resurss hovedtillitsvalgte og fylkeshovedverneombud
  • 7/18Mandat for fellesnemnda
  • 8/18Valg av arbeidsutvalg
  • 9/18Forslag til møteplan 2018
  • 10/18Eventuelt