Fellesnemnda 27. juni 2018

Saker til behandling

  • 04/18Godkjenning av møteprotokoll fra fellesnemnda den 30.05.2018
  • 25/18Orientering om status for det administrative arbeidet ved prosjektlederne
  • 26/18Orientering om status for arbeidet i temakomiteene ved komitelederne
  • 27/18Utfordringer og muligheter i den nye regionen
  • 28/18Oppdatert prosjektplan, budsjett og regnskap
  • 29/18Nytt fylkeshus - orientering
  • 30/18Referatsak - Orientering til fellesnemnda om vedtak fattet i Vestfold fylkesting ogTelemark fylkesting i sak "Høring - overføring av SAMS veiadministrasjon til regionalt folkevalgt nivå"
  • 31/18Eventuelt