Hvordan skal inntak gjennomføres i ny fylkeskommune?

To unge gutter ved bord. Foto: www.mostphotos.com

Foto: www.mostphotos.com

Den lokale inntaks- og formidlingsforskriften beskriver hvordan inntak til videregående opplæring og læreplassformiding skal gjennomføres i nye Vestfold og Telemark fylkeskommune. Nå er forslag til forskriften ute på høring. Innspill må sendes inn innen 15. mars.

18.01.2019

Vestfold og Telemark fylkeskommuner har sammen laget forslag til lokal forskrift, som nå sendes ut på høring, jf. forvaltningsloven § 37. Den nye forskriften skal tre i kraft fra 1. januar 2020, det vil si fra skoleåret 2020/2021.

Dette er formålet med forskriften

Formålet med den lokale forskriften er å regulere spesielle forhold rundt inntak og formidling til videregående opplæring i Vestfold og Telemark fylkeskommune. Den lokale forskriften utfyller kapittel 6 og kapittel 6A i forskrift til opplæringsloven og fastsetter hvordan Vestfold og Telemark fylkeskommune skal gjennomføre inntak og formidling. Forskriften gjelder for inntak til offentlig videregående opplæring og formidling av søkere til læreplass i Vestfold og Telemark fylkeskommune. Vestfold fylkeskommune har i dag karakterbasert inntak, også kalt fritt skolevalg. Telemark fylkeskommune har inntak etter nærskoleprinsippet. I høringen presenteres fire alternative modeller for inntak til Vg1 i Vestfold og Telemark:

  1. Prioritet til nærskole
  2. Karakterbasert (fritt skolevalg)
  3. Inntaksområder (to eller tre)
  4. Nærskoleprinsippet (styrt inntak)

Mer om de de ulike alternativene

Regjeringen innførte i 2016 friere skolevalg på tvers av fylkesgrensene. Det betyr at alle kan søke videregående opplæring i alle fylker. Søkere som bor i det aktuelle fylket går foran søkere fra andre fylker. Er det ledige plasser, fordeles søkere fra andre fylker etter poeng. Etter fylkesopplæringssjefen i Telemark og utdanningsdirektøren i Vestfold sine vurderinger bør prioritet til nærskole eller karakterbasert inntak (fritt skolevalg) velges. Disse to inntaksprinsippene er i tråd med reglene for skolevalg mellom fylkeskommuner.

Alle de fire inntaksprinsippene og de øvrige mest sentrale paragrafene kommenteres i et eget vedlegg. Hvilket inntaksprinsipp som skal velges for det nye fylket er det viktigste spørsmålet. Videre beskrives noen paragrafer som medfører endringer i praksis, eller som anses å være av spesielt viktig eller prinsipiell art.

Vi ber høringsinstansene spesielt ta stilling til innholdet i de paragrafene som kommenteres i vedlegget. Vi ønsker også om en tydelig anbefaling på valg av inntaksmodell. Høringsinstansene bes videre vurdere om det er andre forhold knyttet til inntak og formidling som en ønsker regulert i en lokal forskrift.

Videre behandling

Forskriften skal vedtas av fellesnemnda for Vestfold og Telemark våren 2019.

Høringen er sendt til de som er omtalt i vedlegget høringsinstanser (se vedlegg). Alle kan levere høringsuttalelse, også de som ikke fått den tilsendt.

Høringsfrist: 15. mars 2019

Vi ønsker at høringsuttalelser sendes inn via denne lenken.

Du kan også sendehøringssvar på e-post eller post, husk å merke med «Sak 18/00062» og send inn:

  • per e-post til vtfylke@t-fk.no
  • per post til Telemark fylkeskommune, Postboks 2844, 3702 Skien

 

Med vennlig hilsen

 

Helge Kristian Galdal
fylkesopplæringssjef i Telemark fylkeskommune

Lisbeth Eek Svensson
utdanningsdirektør i Vestfold fylkeskommune