Flere oppgaver på integreringsfeltet skal overføres fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) til de nye fylkeskommunene.

Leder i fellesnemnda for Vestfold og Telemark fylkeskommune Rune Hogsnes er glad for oppgavene som blir overført.

– Det betyr at fylkeskommunene får et bredt mandat innenfor integreringsområdet, og at et nært samarbeid med kommunene og næringslivet er en forutsetning for å lykkes, sier Hogsnes.

Blir tilført nye årsverk

Kunnskapsdepartementet anslår at IMDi i dag bruker i overkant av 30 årsverk på oppgavene som blir overført. Fylkeskommunene samlet får derfor overført stillinger eller personer tilsvarende i overkant av 30 årsverk.

Flere oppgaver

Følgende oppgaver har Kunnskapsdepartement besluttet at skal overføres til fylkeskommunene:

  • Tilskuddsordningene Jobbsjansen del B, mentor- og traineeordninger og etablereropplæring for innvandrere.
  • Bosetting: Fylkeskommunen får ansvar for kapasitetsstyringen i bosettingsarbeidet og skal, innenfor rammen av nasjonale kriterier for bosetting, vurdere og anbefale hvor mange flyktninger som bør bosettes i den enkelte kommune. Flyktninger skal bosettes i områder hvor de kan komme i arbeid og få tilbud om nødvendig utdanning og kompetanseheving.
  • Forebygging av negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse: Fylkeskommunen får ansvaret for å forebygge negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse gjennom å bygge nettverk, dele kompetanse og samarbeide med relevante myndigheter og andre aktører på regionalt og kommunalt nivå.
  • Veiledning og kompetanseheving av kommunene i deres kvalifiseringsarbeid: Fylkeskommunen får, innenfor rammen av nasjonal integreringspolitikk, ansvar for å følge opp kommunene i deres arbeid med kvalifisering av flyktninger, der arbeidet er stedsavhengig, og kjennskap og nærhet til kommunene bidrar til bedre oppgaveløsning.
  • Samarbeid med regionale sektormyndigheter og fylkeskommuner: Fylkeskommunen får ansvar for å samarbeide om kvalifisering og integrering av innvandrere med sektormyndighetene på regionalt nivå.
  • Regional oppfølging av frivillighet og samfunnsdeltakelse: Fylkeskommunen får ansvar for å følge opp arbeidet med frivillighet og samfunnsdeltakelse på regionalt nivå.

Prosjektleder for den nye fylkeskommunen, Jan Sivert Jøsendal, sier at det ligger et stort ansvar på fylkeskommunene for å styrke integreringsarbeidet.

  • Vi er klar til å overta disse nye oppgavene, og vi har bygget en organisasjon som er designet nettopp for økt ansvar innenfor integreringsområdet. Sektorområdet «Næring, innovasjon og kompetanse» vil ha hovedansvaret for integreringsfeltet, og med nært og utstrakt samarbeid med bl. a. opplæring og folkehelse, sier Jøsendal.

Kunnskapsdepartementet kommer tilbake til konkretisering av oppgavene og endelig antall årsverk. Det etableres en gruppe med deltakere fra IMDi, KS og Kunnskapsdepartementet som skal se på rammeverket for overføring av ansatte fra IMDi til fylkeskommunene.