Fullspekka saksliste startet året for fellesnemnda

Nytt fylkeshus, organisering av kollektivtransport og avtaler for SAMS – fullspekka saksliste på årets første møte i fellesnemnda.

03.02.2019
Møtet var preget av at sammenslåingen stadig rykker nærmere, med mange tunge politiske saker på agendaen. Så fullspekka var agendaen at leder av fellesnemnda, fylkesordfører Rune Hogsnes måtte innføre taletid for at fellesnemnda skulle komme seg gjennom sakene på agendaen. 

Her finner du sakslista og sakspapirene til fellesnemnda http://opengov.cloudapp.net/Meetings/fellesnemndvtfylke/Meetings/Details/200953?agendaItemId=200402

Overføring av SAMS i godt driv

Etter at prosjektrådmann Jan Sivert Jøsendal orienterte politikerne om den pågående organisering av den nye fylkeskommunen og av ledergruppa, orienterte regionaldirektør i Vestfold Sverre Høifødt om status for overføringen av SAMS vegvesen (den delen av Statens vegvesen som arbeider med fylkesvegene) til den nye fylkeskommunen.

– Vi er nå ferdig med utredningene, og begynner i løpet av de neste 14 dagene å se på forslagene til organisering, sa Høifødt.

Han presenterte fordeler og ulemper med de ulike modellene for bemanningsnivå i ny organisasjon, og var tydelig på at det er bekymring for at overføringen av sams kan være underfinansiert. Samtidig var han klar på at det hastet å komme videre, og at ting nå går fort:

– Det er viktig å sikre oss kritisk kompetanse nå, sa Høifødt.

Fellesnemda behandlet flere saker om overføringen av sams vegvesen, blant annet ansattavtale. Se Skal sikre likebehandling av ansatte fra Statens Vegvesen (https://portalen.vfk.no/sites/nyttfylke/Sider/Hjem.aspx )

Vil bestemme skilt og fartsgrenser på egne veier

Det er urimelig at staten skal fastsette skilt og fartsgrenser på fylkeskommunens veier, mente fellesnemnda da de behandlet høringsuttalelse for endring av vegloven, og ba om at dette utredes nærmere.

Utpendling vill føre til 100 millioner mindre i statstilskudd

Fylkesdirektør for økonomi, styring og eierskap, Rune Terje Hjertås orienterte om den økonomiske situasjonen for det nye fylket.

I det nye inntektssystemet som kommer på plass fra 1. januar 2020 teller innbyggernes arbeidssted tungt. Særlig i Vestfold er det mange som pendler til Oslo, og dette innebærer at det nye fylket kan miste over 100 millioner av statstilskuddet.

Dette vekket stor bekymring for politikerne våre, som nedsetter en politisk arbeidsgruppe for å jobbe videre med saken.

Temakomiteene nærmer seg slutten av arbeidet sitt

De fleste temakomiteene er nå i ferd med å avslutte sine oppdrag, og flere jobber med sluttrapporter.

Temakomité for organisering av kollektivtrafikk er i ferd med å ferdigstille sin sluttrapport, der et flertall i komiteen har konkludert med å anbefale at kollektivtransporten i det nye fylket organiseres som AS. Sluttrapporten skal behandles av fellesnemnda i deres februar-møte.

Du kan lese utkastet til rapport her: http://opengov.cloudapp.net/Meetings/fellesnemndvtfylke/Meetings/Details/200766?agendaItemId=200316

Nytt fylkeshus i Skien

Fylkestinget i Telemark ba i oktober fellesnemnda og prosjektleder ta over ansvaret for å planlegge et nytt fylkeshus i Skien for den nye fylkeskommunen, basert på avtalen som fylkeskommunene fremforhandlet i 2017.

Prosjektrådmann Jan Sivert Jøsendal la frem for behandling i fellesnemnda forslag om å utrede de ulike alternativene for fylkeshus, og hvilke forutsetninger som burde ligge til grunn for utredningen.

– Dette er et prosjekt og en investering som vi skal gjøre sammen, og jeg er glad for at vi nå kan sette i gang utredningsarbeidet, sa Henry Mæland (H).

Fellesnemnda var opptatt at arealbehovet beregnes på en slik måte at de ansatte får nok plass, og mente i tråd med forslag fra Partssammensatt utvalg at Statsbygg sin norm måtte være et minimum, og ikke en maksgrense for areal per ansatt.

Politikerne fra Vestfold ønsket å få utredet muligheten for å bygge ut eller bygge om det eksisterende fylkeshuset i Skien. Telemarkspolitikerne uttrykte forståelse for at man fra Vestfold ikke kjente utredningene som er gjort om saken, og med dette som grunnlag ble dette enstemmig vedtatt som tillegg.

Fellesnemnda var også opptatt av fordelingen av arbeidsplasser mellom Tønsberg og Skien, og vedtok at når fylkeskommunen har kompensert for arbeidsplassene som flyttes hos fylkesmannen skal arbeidsplasser fordeles mellom de to lokasjonene.

Nytt fylkeshus utredes med disse forutsetningene:

Utredningen ble vedtatt igangsatt med enkelte forutsetninger: Se vedtaket her