← For ansatte

Lønns- og arbeidsvilkår for tidligere ansatte i Statens vegvesen

Ansatte i Vestfold og Telemark fylkeskommune er omfattet av KS-tariffavtale. Tariffavtalene i Staten og i KS er i hovedsak likeverdige.

Lønn/pensjon:

Den enkelte er sikret å beholde den lønn og tjenesteansiennitet de har i Statens vegvesen pr 31.12.2019. I forbindelse med utarbeidelse av arbeidsavtaler vil den enkelte bli innplassert i relevant lønnskapittel og stillingskode.

Pensjon:

KS-området har offentlig tjenestepensjon som tilsvarer ordning i Staten. Det er etablert en samordningsavtale som sikrer at overgang mellom stillinger i offentlig sektor kan skje uten at det gir konsekvenser for fremtidige pensjonsytelser.

Vern mot overtallighet

(Gjelder ansatte som overføres fra Statens vegvesen som ansettes i VTFK fra 01.01.2020)

Alle som er ansatt i Vestfold og Telemark fylkeskommune pr 01.01.2020 kan ikke sies opp som følge av overtallighet pga. sammenslåingen. Dette vernet gjelder i 5 år fra sammenslåingstidspunktet. Se Omstillingsdokument.

Arbeidssted

Ansatte i Vestfold og Telemark fylkeskommune skal ha hovedarbeidssted i Skien, Tønsberg, Notodden eller Åmot i henhold til tilbudsbrev.

Vestfold og Telemark fylkeskommune tar sikte på å finne praktiske løsninger i samarbeid med Statens vegvesen på Notodden og i Åmot.

Alle ansatte skal ha hensiktsmessige arbeidsplasser fra 1. januar 2020. Tilpasning av nye lokaler i Skien kan medføre behov for midlertidige, men fullverdige, arbeidsplasser i en periode.

Arbeidstid

Vestfold og Telemark fylkeskommune har ordning med fleksibel arbeidstid. Spisepause er inkludert i den daglige arbeidstiden.

Vi har normal arbeidsdag vinter (15. sept – 14. mai) kl 08.00-15.45 og sommer (15. mai – 14. september) kl 08.00-15.00.

Det er kjernetid fra kl 09.00-14.00. Ytre rammer for tidsregistrering er mellom kl 06.00 og 21.00. Overføring av fleksitid inntil 45 t, halvårlig (30.juni og 31.des).

Ferie

Det er viktig fra arbeidsgivers ståsted at ansatte avvikler ferie innenfor respektive ferieår, slik hensikten med lovbestemt ferie er.
I den grad det ikke er mulig å avvikle all ferie i 2019, gis det anledning til å overføre ferie fra gammel arbeidsgiver til ny arbeidsgiver VTFK jf ferielovens §7.3, (2 uker el. 10 arbeidsdager) og HTA §7.4.6 (4 dager).

SVV har som avgivende virksomhet ansvar for å utbetale opparbeidede rettigheter knyttet til lønn og godtgjøringer. Fylkeskommunen forutsetter at opptjente feriepenger er utbetalt av SVV, og at dette dekker lønnsbortfall ved avvikling av ferie i VTFK i 2020.

Seniortiltak – Livsfasepolitikk

Vestfold og Telemark fylkeskommune vil ha en livsfasepolitikk for å kunne tilrettelegge for ansattes behov i ulike livsfaser. Fylkeskommunen har ikke særskilte seniortiltak.

Som en overgangsordning for individuelle rettigheter vil ansatte i Statens vegvesen som er født i 1957 eller tidligere, og som ansettes i Vestfold og Telemark fylkeskommune fra 01.01.2020, beholde inntil 14 ekstra feriedager, tilsvarende ordningen i Statens vegvesen.

Overgangsordningen gjelder ikke for ansatte som tiltrer lederstillinger i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Mobiltelefon og PC

Det utarbeides felles retningslinjer for alle ansatte i Vestfold og Telemark fylkeskommune. Hovedprinsippet vil være at arbeidsgiver stiller nødvendig utstyr til disposisjon. Vurderinger vil bli gjort i forkant av overføring, slik at telefon, PC, mm. vil være tilgjengelige fra 1. januar.


Endret hovedarbeidssted

(Gjelder ansatte som ansettes i Vestfold og Telemark fylkeskommune  fra 01.01.2020)

Ansatte som på grunn av sammenslåing/overføring får nytt hovedarbeidssted kan få avtale om individuelle overgangsordninger og/eller tilpasninger. Se Omstillingsdokument.

Økte reiseutgifter – økonomisk kompensasjon

Det tildeles en ulempekompensasjon (skattepliktig) etter følgende trinnmodell (beregnet for å dekke merreiseutgifter, med utgangspunkt i satser for kollektivtrafikk).

For de som får økt daglig reisevei med mer enn 140 km: 30 000 kroner per år

For de som får økt daglig reisevei med mer enn 70 km: 15 000 kroner per år

For de som får økt daglig reisevei med mer enn 40 km: 7 500 kroner per år

Merreisetid – kompensasjon arbeidstid

Arbeidstakere som på grunn av endret fast hovedarbeidssted får daglig reisevei over 80 km t/r, kan få merreisetid kompensert med inntil en time pr. reisedag inkludert i arbeidstiden. Med merreisetid menes reisetid til nytt arbeidssted minus reisetid til dagens arbeidssted. Det forutsettes at det kan arbeides i reisetiden. En slik ordning må avtales med nærmeste leder.

Fast oppmøtested – midlertidig arbeidssted/oppdrag i felten

Ansatte som skal på tjenesteoppdrag utenfor hovedarbeidssted kan ved tjenstlig behov, etter avtale, benytte tjenestebil mellom arbeidssted og hjemmet. Bruk av tjenestebil skattlegges etter gjeldende regler.

Det godskrives arbeidstid for den korteste reisetiden (hovedarbeidssted – midlertidig arbeidssted eller hjem – midlertidig arbeidssted).