← For ansatte

Lønns- og arbeidsvilkår for tidligere ansatte i Statens vegvesen

Ansatte i Vestfold og Telemark fylkeskommune er omfattet av KS-tariffavtale. Tariffavtalene i Staten og i KS er i hovedsak likeverdige.

Lønn/pensjon:

Den enkelte er sikret å beholde den lønn og tjenesteansiennitet de har i Statens vegvesen pr 31.12.2019. I forbindelse med utarbeidelse av arbeidsavtaler vil den enkelte bli innplassert i relevant lønnskapittel og stillingskode.

Pensjon:

KS-området har offentlig tjenestepensjon som tilsvarer ordning i Staten. Det er etablert en samordningsavtale som sikrer at overgang mellom stillinger i offentlig sektor kan skje uten at det gir konsekvenser for fremtidige pensjonsytelser.

Vern mot overtallighet

(Gjelder ansatte som overføres fra Statens vegvesen som ansettes i VTFK fra 01.01.2020)

Alle som er ansatt i Vestfold og Telemark fylkeskommune pr 01.01.2020 kan ikke sies opp som følge av overtallighet pga. sammenslåingen. Dette vernet gjelder i 5 år fra sammenslåingstidspunktet. Se Omstillingsdokument.

Arbeidssted

Ansatte i Vestfold og Telemark fylkeskommune skal ha hovedarbeidssted i Skien, Tønsberg, Notodden eller Åmot i henhold til tilbudsbrev.

Vestfold og Telemark fylkeskommune tar sikte på å finne praktiske løsninger i samarbeid med Statens vegvesen på Notodden og i Åmot.

 

Ansatte som skal ha arbeidssted i Tønsberg:

Ansatte i sektor for Samferdsel, miljø og mobilitet skal ha arbeidsplasser i fylkeshuset i Tønsberg (Svend Foyns gt 9) fra 01.01.2020. Unntak fra dette er ansatte i seksjon for Kollektiv og mobilitet som vil ha midlertidige arbeidsplasser i VKTs lokaler i Farmandstredet.

 

Ansatte som skal ha arbeidssted i Skien:

Ansatte i sektor for Samferdsel, miljø og mobilitet skal ha arbeidsplasser i fylkeshuset i Torggata 18. Disse lokalen er ikke klare til innflytting før sommeren 2020.

I perioden frem til dette vil VTFK leie lokaler til ansatte i Samferdsel, miljø og mobilitet i Gjerpensgt. 10.

 

Det er etablert arbeidsgrupper og en brukerprosess med fire brukergrupper, som skal sikre brukermedvirkning i etablering både i midlertidige lokaler og i fylkeshusene. Ansattrepresentant fra SVV er med i alle etablerte arbeidsgrupper og i brukerprosessen, sammen med ansattrepresentanter fra VFK, VKT og TFK.

Arbeidstid

Vestfold og Telemark fylkeskommune har ordning med fleksibel arbeidstid. Spisepause er inkludert i den daglige arbeidstiden.

Vi har normal arbeidsdag vinter (15. sept – 14. mai) kl 08.00-15.45 og sommer (15. mai – 14. september) kl 08.00-15.00.

Det er kjernetid fra kl 09.00-14.00. Ytre rammer for tidsregistrering er mellom kl 06.00 og 21.00. Overføring av fleksitid inntil 45 t, halvårlig (30.juni og 31.des).

Ferie

Det er viktig fra Vestfold og Telemark fylkeskommunes ståsted at ansatte avvikler ferie innenfor respektive ferieår, slik hensikten med lovbestemt ferie er.
I den grad det ikke er mulig å avvikle all ferie i 2019, gis det anledning til å overføre ferie fra gammel arbeidsgiver til ny arbeidsgiver VTFK jf ferielovens §7.3, (2 uker el. 10 arbeidsdager).

Feriepenger for ordinær ferie som skal avvikles i 2020 vil bli utbetalt av Vestfold og Telemark fylkeskommune i juni 2020. Eventuell overført ferie (inntil 10 dg) avvikles i 2020 uten trekk i lønn i VTFK.

SVV har ansvar for å gjøre opp opparbeidede rettigheter med unntak av ferie som overføres til 2020.

Seniortiltak – Livsfasepolitikk

Vestfold og Telemark fylkeskommune vil ha en livsfasepolitikk for å kunne tilrettelegge for ansattes behov i ulike livsfaser. Fylkeskommunen har ikke særskilte seniortiltak.

Som en overgangsordning for individuelle rettigheter vil ansatte i Statens vegvesen som er født i 1957 eller tidligere, og som ansettes i Vestfold og Telemark fylkeskommune fra 01.01.2020, beholde inntil 14 ekstra feriedager, tilsvarende ordningen i Statens vegvesen.

Overgangsordningen gjelder ikke for ansatte som tiltrer lederstillinger i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Mobiltelefon og PC

Det utarbeides felles retningslinjer for alle ansatte i Vestfold og Telemark fylkeskommune. Hovedprinsippet vil være at arbeidsgiver stiller nødvendig utstyr til disposisjon. Vurderinger vil bli gjort i forkant av overføring, slik at telefon, PC, mm. vil være tilgjengelige fra 1. januar. I praksis vil de som har tjenestetelefon i SVV i dag også få dette i VTFK. Praktisk gjennomføring av telefonbytte og/eller operatørbytte, og tidspunkt for dette, må vi komme tilbake til.


Endret hovedarbeidssted

(Gjelder ansatte som ansettes i Vestfold og Telemark fylkeskommune  fra 01.01.2020)

Ansatte som på grunn av sammenslåing/overføring får nytt hovedarbeidssted kan få avtale om individuelle overgangsordninger og/eller tilpasninger. Se Omstillingsdokument.

Økte reiseutgifter – økonomisk kompensasjon

Det tildeles en ulempekompensasjon (skattepliktig) etter følgende trinnmodell (beregnet for å dekke merreiseutgifter, med utgangspunkt i satser for kollektivtrafikk).

For de som får økt daglig reisevei med mer enn 140 km: 30 000 kroner per år

For de som får økt daglig reisevei med mer enn 70 km: 15 000 kroner per år

For de som får økt daglig reisevei med mer enn 40 km: 7 500 kroner per år

Merreisetid – kompensasjon arbeidstid

Arbeidstakere som på grunn av endret fast hovedarbeidssted får daglig reisevei over 80 km t/r, kan få merreisetid kompensert med inntil en time pr. reisedag inkludert i arbeidstiden. Med merreisetid menes reisetid til nytt arbeidssted minus reisetid til dagens arbeidssted. Det forutsettes at det kan arbeides i reisetiden. En slik ordning må avtales med nærmeste leder.

Fast oppmøtested – midlertidig arbeidssted/oppdrag i felten

Ansatte som skal på tjenesteoppdrag utenfor hovedarbeidssted kan ved tjenstlig behov, etter avtale, benytte tjenestebil mellom arbeidssted og hjemmet. Bruk av tjenestebil skattlegges etter gjeldende regler.

Det godskrives arbeidstid for den korteste reisetiden (hovedarbeidssted – midlertidig arbeidssted eller hjem – midlertidig arbeidssted).

Permisjoner

Informasjon/søknader om permisjoner fra 01.01.2020 må meldes ny personalleder i VTFK så raskt som mulig, og senest innen 1. desember 2019.

 

Foreldrepermisjon:

Gjennomføring avklares med personalleder i FK. Dokumenteres med vedtaksbrev fra NAV.

 

Andre permisjoner:

Gjelder både løpende og nye permisjoner

Den ansatte sender en skriftlig søknad (brev eller e-post), med begrunnelse, til sin nye personalleder i FK. Omfang og varighet må fremgå.

 

Sykemeldt fravær:
Ansatte som er sykemeldte må levere ny sykemelding som gjelder fra 01.01.2020.