Den nye fylkeskommunen tar gradvis form

Foto: Tania Ripoll

27.06.2019

Det var historisk mange saker på sakskartet til politikerne i fellesnemnda på møtet 25. juni.

– Mange har stått på for at vi har kommet dit vi er i dag, og det vil jeg takke både ansatte og ledere for, sier prosjektleder Jan Sivert Jøsendal.

Det var stor bredde i sakene som ble behandlet i fellesnemda. Det var saker som angikk økonomi, blant annet kommuneproposisjonen, og arbeidet med budsjett og økonomiplan ble behandlet. I tillegg ble nytt økonomireglement for Vestfold og Telemark fylkeskommune vedtatt. Det ble også vedtatt flere tilskuddsordninger på kulturfeltet og prosjektplan for klimanettverk for Vestfold og Telemark. Fellesnemda debatterte også om Vestfold og Telemark fylkeskommune skal overta den ikke-statlige flyplassen i Notodden fra 2020 og hvilke forutsetninger som skal ligge til grunn for en overtagelse.

Nytt fylkeshus i Skien ble også diskutert. Fellesnemnda har tidligere bedt prosjektleder om å utrede alternativer til dagens fylkeshus. Det har vært gjennomført en grundig utredning og fellesnemnda vedtok følgende.

  1. Fellesnemda bevilger 2 millioner til å utrede behov og kostnader med å tilrettelegge arbeidsplasser i dagens fylkeshus med særskilt fokus på en høy miljøstandard.
  2. Prosjektleder får fullmakt til å inngå leieavtaler som dekker behovet for arealer fra1.1.2020.
  3. Prosjektleder får fullmakt til å fremforhandle kjøpskontrakt for eksisterende bygninger som kan dekke behovet for arbeidsplasser i Skiensområdet. Aktuelle alternativer må være innenfor kostnadsrammen ved tilrettelegging av dagens fylkeshus og til markedsmessige vilkår. Eventuell kontrakt skal godkjennes av fellesnemnda /fylkestinget.

Stor aktivitet

Dette var siste møte i fellesnemnda før sommeren. Neste møte i fellesnemda er 20. august. Det har stor aktivitet det siste året. Siden 1. august 2018 har fellesnemda til sammen behandlet 108 politiske saker, PSU har behandlet 35 politiske saker, mens HTV har behandlet 56 drøftingssaker.